คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 2564 

แบบประเมิน รพ.สต. ปี 2564

แนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

- หมวดที่ 1 การจัดการดี ปี 2564

  MOUตัวชี้วัด

  คำสั่งแพทย์ให้คำปรึกษา

  คำสั่งรพสต.ติดดาว

  คำสั่งพัฒนารพ.สต.

  คำสั่งคณะทำงานระดับตำบล พชอ.ต.2564

  คำสั่ง พชอ. ปี 2564

  คำสั่ง CUP 64

- หมวดที่ 2 ประชาชนดี ปี 2564

- หมวดที่ 3 บุคลากรดี ปี 2564

- หมวดที่ 4 บริการดี ปี 2564

   - หมวดที่ 4 ข้อ 4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ คบส. ปี 2564

   - หมวดที่ 4 ข้อ 4.7.1 งานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านสุขภาพ ปี 2564

   - หมวดที่ 4 ข้อ 4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC) ปี 2564

   - หมวดที่ 4 ข้อ 4.7.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) ปี 2564

- หมวดที่ 5 ผลลัพท์ ปี 2564 

 

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115