• พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 
  • ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
  • คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อสั่งการอื่น ๆ

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115