งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี 2563

ด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด) และได้กำหนดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
    กําหนดการนําเสนอ และการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประดับเพชรประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  กล่าวปาฐกถา ระบบสุขภาพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  เสวนา ทิศทางการขับเคลื่อน พขอ, ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนอย่างไรจึงจะสําเร็จ ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ประธานคณะทํางาน ๕ ยุทธศาสตร์

                           โดย - นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 

                                 - ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  - ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด

                                 - ท้องถิ่นอําเภอเมืองร้อยเอ็ด          - พัฒนาการอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

                                 - เกษตรอําเภอเมืองร้อยเอ็ด           - ประธานกลุ่มนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                 - ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน     - สาธารณสุขอําเภอเมืองร้อยเอ็ด mornitor

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  พิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

                                 - นําเสนอ วีดีทัศน์ การขับเคลื่อน พชอ.อําเภอมืองร้อยเอ็ด - ชมการแสดง แสง สี เสียง ท้องไม่พร้อมแบบบูรณาการ พชอ.

                                 - กล่าวต้อนรับ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

                                 - กล่าวรายงาน โดย นายอนุพงศ์ คําภูแก้ว นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

                                 - เชิญประธาน มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อน พซอ.

                                 - โล่บุคคลต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

                                 - ประธานกล่าวเปิดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

                                 - เชิญประธานชมนิทรรศการ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านรักษาความมั่นคงภายใน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  - นําเสนอ/การแสดงประกอบนิทรรศการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑-๕ บนเวที

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  - ซักถามปัญหา / พิธีปิดการอบรม

 

 

Read 29 times Last modified on Tuesday, 27 October 2020 09:06
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115