ร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

เนื่องด้วย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้กําหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า มหากุศล “ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรําลึกถึงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเด็กพิการทุกประเภท รวมทั้งเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาและจัดหาทุนสมทบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สําหรับนําไปใช้ในกิจกรรม การจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ มีนักเรียนพิการจํานวน 301 คน นักเรียนส่วนใหญ่ช่วยเหลือ ตนเองไม่ได้ โรงเรียนจึงจําเป็นต้องจัดจ้างพี่เลี้ยงเพื่อดูแลนักเรียนเพิ่มเติม และใช้ในการบริหารจัดการอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นจํานวนเงินกว่าสองแสนบาทต่อเดือน ในการนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขา โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า” เพื่อช่วยเหลือ การศึกษาและจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ดังนั้น มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ท่านหรือหน่วยงาน องค์กรของท่าน ได้ร่วมทําบุญจัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อช่วยเหลือการศึกษา ของเด็กพิการ ซึ่งจะมีการทอดถวาย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. หรือ ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถสั่งจ่ายเป็นธนาณัติ / เช็คสั่งจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อ บัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ 375-0-07264-7 หรือ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี “UNIVERSAL FOUNDATION FOR PERSONS WITH DISABILITY FOR SRISANGWAN CHIANGMAI SCHOOL” หมายเลขบัญชีสะสมทรัพย์ 587-0-65064-4 หรือ บัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคน

พิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อรับเงินบริจาค ผ่าน QR CODE ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ เลขที่บัญชี คารา3759-53223-9 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Read 18 times
Rate this item
(0 votes)

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115