เนื่องด้วย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้กําหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า มหากุศล “ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรําลึกถึงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเด็กพิการทุกประเภท รวมทั้งเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาและจัดหาทุนสมทบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สําหรับนําไปใช้ในกิจกรรม การจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปัจจุบันโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ มีนักเรียนพิการจํานวน 301 คน นักเรียนส่วนใหญ่ช่วยเหลือ ตนเองไม่ได้ โรงเรียนจึงจําเป็นต้องจัดจ้างพี่เลี้ยงเพื่อดูแลนักเรียนเพิ่มเติม และใช้ในการบริหารจัดการอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นจํานวนเงินกว่าสองแสนบาทต่อเดือน ในการนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขา…
สำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยตั้งจุดตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าในจังหวัด ทั้งตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคนในชุมชน ร่วมกันค้นหาและคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงในชุมชน พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ (๒๔ม.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐น. นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิถี บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.ร) ปี ๒๕๖๒ นำโดยนายวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ "เหล่างิ้ว รวมใจ ประสานมือห่างไกลโรค NCDs" ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร…

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115