กิจกรรมของเรา

กิจกรรมของเรา (8)

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจึงจัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ระดับตำบล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด) และได้กำหนดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
    กําหนดการนําเสนอ และการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประดับเพชรประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  กล่าวปาฐกถา ระบบสุขภาพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  เสวนา ทิศทางการขับเคลื่อน พขอ, ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนอย่างไรจึงจะสําเร็จ ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ประธานคณะทํางาน ๕ ยุทธศาสตร์

                           โดย - นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 

                                 - ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  - ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด

                                 - ท้องถิ่นอําเภอเมืองร้อยเอ็ด          - พัฒนาการอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

                                 - เกษตรอําเภอเมืองร้อยเอ็ด           - ประธานกลุ่มนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                 - ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน     - สาธารณสุขอําเภอเมืองร้อยเอ็ด mornitor

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  พิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

                                 - นําเสนอ วีดีทัศน์ การขับเคลื่อน พชอ.อําเภอมืองร้อยเอ็ด - ชมการแสดง แสง สี เสียง ท้องไม่พร้อมแบบบูรณาการ พชอ.

                                 - กล่าวต้อนรับ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

                                 - กล่าวรายงาน โดย นายอนุพงศ์ คําภูแก้ว นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

                                 - เชิญประธาน มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อน พซอ.

                                 - โล่บุคคลต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

                                 - ประธานกล่าวเปิดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

                                 - เชิญประธานชมนิทรรศการ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านรักษาความมั่นคงภายใน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  - นําเสนอ/การแสดงประกอบนิทรรศการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑-๕ บนเวที

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  - ซักถามปัญหา / พิธีปิดการอบรม

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้กำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน และแผนขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยให้พื้นที่ รพ.สต. นำเสนอผลการดำเนินรอบ 9 เดือน-ปัจจุบัน,จุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาตามตัวชี้วัดต่างๆ และการวางแผนพัฒนางานปี 2564 หลังจากนั้นทางคณะนิเทศทางอำเภอจะคืนข้อมูลชี้แนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานต่างๆตามตัวชี้วัด


สำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยตั้งจุดตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าในจังหวัด ทั้งตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคนในชุมชน ร่วมกันค้นหาและคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงในชุมชน พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (๒๒ ส.ค. ๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงาน เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยช่วงเช้าจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำความดี โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำ กำจัดขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคไข้เลือดออกภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีจิตอาสา ๙๐๔ วปร. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

///////////////////////// ธัญชนก วงษ์หาญ /ข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้มีโรคไข้เลือดออกระบาดในหลายพื้นที่จึงจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก/สร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนทุกภาคส่วน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เกิดความตระหนักช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพราะไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของทุกคน ผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และประชาชน 500 คน จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย 31,843 ราย อัตราป่วย 48,20 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 48 ราย อัตราการป่วยตายร้อยละ 0.15 จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายงานผู้ป่วย 916 ราย อัตราป่วย 70.0 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยปีนี้มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ถึง 1.3 เท่า พบผู้ป่วยใน 20 อำเภอ 115 ตำบล 453 หมู่บ้าน

วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

132132132132
//////////////////// 
ธัญชนก วงษ์หาญ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน/หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
//////////////////// 
ธัญชนก วงษ์หาญ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน/หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115