editor

editor


Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$description in C:\xampp\htdocs\jm2019\templates\shaper_awetive\html\com_k2\templates\default\user.php on line 59

วันนี้ (๒๒ ส.ค. ๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงาน เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยช่วงเช้าจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำความดี โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำ กำจัดขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคไข้เลือดออกภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีจิตอาสา ๙๐๔ วปร. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

///////////////////////// ธัญชนก วงษ์หาญ /ข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้มีโรคไข้เลือดออกระบาดในหลายพื้นที่จึงจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก/สร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนทุกภาคส่วน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เกิดความตระหนักช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพราะไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของทุกคน ผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และประชาชน 500 คน จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย 31,843 ราย อัตราป่วย 48,20 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 48 ราย อัตราการป่วยตายร้อยละ 0.15 จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายงานผู้ป่วย 916 ราย อัตราป่วย 70.0 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยปีนี้มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ถึง 1.3 เท่า พบผู้ป่วยใน 20 อำเภอ 115 ตำบล 453 หมู่บ้าน

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115