EB2 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Read 45 times Last modified on Wednesday, 11 March 2020 16:11

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115