Super User

Super User

วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

132132132132
//////////////////// 
ธัญชนก วงษ์หาญ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน/หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
//////////////////// 
ธัญชนก วงษ์หาญ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน/หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

วันนี้ (๒๔ม.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐น. นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิถี บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.ร) ปี ๒๕๖๒ นำโดยนายวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ "เหล่างิ้ว รวมใจ ประสานมือห่างไกลโรค NCDs" ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปลัดธนากร ญาณกาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว นำคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้บริหารจากสำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ พร้อมลงพื้นที่ดูร้านชำ ศูนย์ศสมช. โรงเรียน และสัมภาษณ์ความรู้ อสม. ในการฉลาดซื้อและเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พึงพอใจและได้กล่าวชื่นชมในผลงานของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


Page 1 of 4

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115