นายบุรี ทิพนัส
สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 
 
 นายวีระศักดิ์  จรบุรมย์ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายนายไพทูลย์ จันทคัต
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 นางพนิดา   ประเสริฐสังข์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 นายไพโรจน์  ฉายะโคตร 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นส.เอมอร ศรีโช 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
 นางอ้อย ปัญญาบุญ 
พนักงานกระทรวง

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-515115